อนุบาล
อนุบาล
ค้นหาดีดี (กรอกเพียงช่องเดียวก็หาได้)
กรอกชื่อโรงเรียน

เลือกประเภท

ค้นหาจากถนน

ค้นหาจากจังหวัดหากพบความไม่สมบูรณ์ของเว็บ
หรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คลาดเคลื่อน
หรือ ความไม่สะดวกใดๆ กรุณาแจ้ง Webmaster เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไป (คลิกที่ link ด้านล่างนี้)
กรอกข้อเสนะแนะ...
การประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์
 
ประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ ปภ. เชิญชวนส่งคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ปีรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนส่งคำขวัญ และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ในโครงการปี๒๕๕๓ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ชิงเงินรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗- ๓๓๑๐-๔ นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดอัคคีภัยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ – เมษายนพ.ศ.๒๕๕๒ พบว่า อัตราการเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งการรณรงค์ เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ โดยจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ คำขวัญ สื่อความหมายถึงการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการอย่างชัดเจน ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมตามอักขระการใช้ภาษาไทย จดจำได้ง่ายความยาวไม่เกิน ๒๕ คำ หมดเขตรับคำขวัญในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศผลการตัดสินในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัย ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน ๔คน ในรูปแบบการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือดัดแปลงปรับปรุงต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิม ซึ่งแสดงออกถึงความรู้และทักษะในการคิดค้น สามารถนำไปเป็นต้นแบบการผลิตในเชิงพาณิชย์รวมถึงมีความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน หมดเขตรับผลงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และกำหนดประกาศผลการประกวดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗- ๓๓๑๐-๔ หรือดาวน์โหลดข้อมูลทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำคำขวัญที่ชนะเลิศไปใช้ในการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยทางสื่อต่างๆ ส่วนสิ่งประดิษฐ์จะนำไปรับปรุง และพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 ข้อมูลเพิ่มเติม..