อนุบาล
อนุบาล
ค้นหาดีดี (กรอกเพียงช่องเดียวก็หาได้)
กรอกชื่อโรงเรียน

เลือกประเภท

ค้นหาจากถนน

ค้นหาจากจังหวัดหากพบความไม่สมบูรณ์ของเว็บ
หรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คลาดเคลื่อน
หรือ ความไม่สะดวกใดๆ กรุณาแจ้ง Webmaster เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไป (คลิกที่ link ด้านล่างนี้)
กรอกข้อเสนะแนะ...
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2/2553
 
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จังหวัดนนทบุรี สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ปี 2553 นี้ เป็นการนำเสนอการจัดการความรู้และรายงานการวิจัย / ผลการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวลักษณะพิเศษ 3 กลุ่มครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวที่เผชิญอบายมุข ครอบครัวในภาวะทุกข์ยาก และครอบครัวในสภาพแวดล้อมเสี่ยง เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน แลกเปลี่ยนผลการศึกษา / งานวิจัยระหว่างนักศึกษา ผู้ทำงานด้านครอบครัว องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ รวมถึงการจัดตั้งสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายในการร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับครอบครัวไทย และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานด้านครอบครัวไทยต่อไป หมายเหตุ ** ไม่เสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน ** กรุณาแจ้งการตอบรับทางโทรสาร 02 – 9542348 ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมที่พักและการลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โทร. 02 - 9542346-7 (คุณพัชรี)

 ข้อมูลเพิ่มเติม..